GERUNDIUM (GERUND)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Gerundium je neurčitý slovesný tvar zakončený koncovkou -ING. Společně s jiným slovesem má schopnost vyjadřovat čas a rod. Se slovesem, od kterého je odvozeno, má stejnou předložkovou nebo bezpředložkovou vazbu:

 

- to read books – reading books

- to listen to music – listening to music

 

 

STRUKTURA GERUNDIA

 

PŘÍTOMNÝ NEURČITEK SLOVESA

+

ING

 

 

V češtině tento slovesný tvar neexistuje, a proto ho v závislosti na jeho funkci ve větě  překládáme:

 

1.    neurčitkem slovesa

2.    slovesným podstatným jménem (může být podmětem i předmětem ve větě)

3.    vedlejší větou se slovesem v určitém čase

4.    přídavným jménem

 

- I saw him leaving. (Viděl jsem ho odcházet. Viděl jsem ho, jak odcházel.)

- Smoking is dangerous. (Kouření je nebezpečné.)

- He is interested in skiing. (Zajímá se o lyžování.)

- a loving mother (milující matka)

- a dancing girl (tančící dívka)

 

Při tvorbě gerundiálního tvaru slovesa někdy dochází k pravopisným změnám:

 

1.   U sloves končících v neurčitku na uzavřenou slabiku s přízvučnou jednopísmennou samohláskou se jednoduchá koncová souhláska před příponou –ING zdvojuje. V britské angličtině se zdvojuje také koncové -l.

sit – sitting 

run - running

travel – travelling

swim - swimming

put – putting

 

2.    Němé (nevyslovované) –E na konci neurčitkového tvaru slovesa před koncovkou –ING odpadá:

 

make – making

take – taking

shave – shaving

come – coming

live – living

skate – skating

 

 

 

POUŽITÍ GERUNDIA

 

 

1.   Gerundium často používáme po slovesech vyjadřujících citový vztah, libost, nelibost - LIKE, LOVE, PREFER, HATE (po těchto můžeme použít i plný neurčitek) a dále DISLIKE, ENJOY, MIND, STAND (snést, snášet).

- I like swimming. I like to swim. (Rád plavu.)

- She hates ironing. She hates to iron. (Nenávidí žehlení.)

- We love dancing. We love to dance. (Rádi tančíme.)

- I prefer reading to watching TV. (Raději čtu, než se dívám na televizi.)

- She doesn’t mind studying.  (Učení jí nevadí.)

- Would you mind my opening the window? (Vadilo by vám, kdybych otevřel okno?)

- I can’t stand your singing. (Nemohu snést to tvé zpívání.)

- I dislike cooking. (Nerada vařím.)

 

2.   ING-ový tvar významového slovesa se používá také po slovesech vyjadřujících určitou fázi děje - START, STOP, BEGIN, FINISH, CONTINUE, KEEP (ON), GO (ON), GIVE UP.

 

- I started learning English two years ago. (Před dvěma roky jsem se začal učit angličtinu.)

- You should stop eating fat meat. (Měl bys přestat jíst tlusté maso.)

- Begin working. (Začněte pracovat.)

- Keep reading. (Pokračujte ve čtení. Nepřestávejte číst.)

- Go on working. (Pokračujte v práci.)

- I have just finished writing letters. (Právě jsem dopsal dopisy.)

- I will have to give up smoking. (Budu muset přestat kouřit.)

 

Je-li sloveso begin použito v průběhovém čase, používáme po něm neurčitek, aby nebyla za sebou dvě slova končící na -ING:

 

- Začíná pršet.

- It is beginning to rain.     a ne    It is beginning raining.

 

3.    Spojení slovesa GO a dalšího slovesa v –ingovém tvaru používáme pro vyjádření české vazby „jít něco dělat“.

 

- go swimming – jít si zaplavat

- go running – jít si zaběhat

- go shopping – jít nakoupit

- go mushrooming – jít na houby

 

4.    Významové sloveso má  tvar gerundia, následuje-li  po slovesech:

 

- ADMIT (připustit)  

- NEED (potřebovat)

- ADVISE (doporučit)          

- PARDON (prominout)

- APPRECIATE (vážit si)     

- POSTPONE (odložit, oddálit)

- AVOID st. (vyhnout se ..)  

- PRACTISE (cvičit, vykonávat)

- CONSIDER (pokládat, považovat)

- RECOLLECT (vzpomenout si ...)

- DELAY (odkládat, otálet)   

- RECOMMEND (doporučit)

- DENY (popřít)       

- REMEMBER (pamatovat si)           

- EXCUSE (omluvit) 

- REQUIRE (vyžadovat)

- FEEL LIKE (mít chuť na...)

- RISK (riskovat)

- IMAGINE (představit si)    

- SUGGEST (navrhnout)

- MENTION st. (zmínit se o ...)        

- TRY (zkusit)

- MISS (zmeškat, minout, postrádat)

- UNDERSTAND (pochopit)

    

- Excuse my being late. (Promiňte, že meškám.)

- We would appreciate your helping us. (Ocenili bychom, kdybyste nám pomohli.)

- Susan practises typing every day. (Zuzana každý den cvičí psaní na stroji.)

- Don’t deny your taking it. (Nepopírejte, že jste to vzali.)

- Our chief requires our being at work in time. (Náš vedoucí vyžaduje, abychom

  byli v práci včas.)

- I don’t feel like eating now. (Teď se mi nechce jíst.)

- You should avoid drinking alcohol. (Měl by ses vyhýbat pití alkoholu.)

- I remember speaking with him. (Pamatuji si, že jsem s ním mluvil.)

 

5.    Významové sloveso v gerundiu se používá také po některých slovesech vázaných s předložkou:

 

- BE AFRAID OF doing st

 bát se něco udělat

- BE FOND OF doing st.     

 rád něco dělat

- BE GOOD AT doing st     

 být dobrý v nějaké činnosti

- BE KEEN ON doing st      

 vášnivě rád něco dělat

- BE INTERESTED IN doing st        

 zajímat se o nějakou činnost

- BE USED TO doing st      

 být zvyklý něco dělat

- GET USED TO doing st    

 zvyknout si něco dělat

- CONCENTRATE ON doing st        

 soustředit se na nějakou činnost

- COUNT ON doing st         

 počítat s nějakou činností

- DREAM OF doing st         

 snít o nějaké činnosti

- INSIST ON doing st         

 trvat na nějaké činnosti

- LEAVE OFF doing st        

 přestat s nějakou činností

- LOOK FORWARD TO doing st     

 předem se těšit na nějakou činnost

- OBJECT TO doing st       

 namítat proti nějaké činnosti

- PREVENT TO doing st     

 zabránit v nějaké činnosti

- PUT OFF doing st

 odložit nějakou činnost

- RELY ON doing st

 spoléhat se na...

- SUCCEED IN doing st      

 uspět v nějaké činnosti

- THINK OF doing st          

 myslet na vykonání nějaké činnosti

 

     - I am afraid of jumping over the brook. (Bojím se skákat přes potok.)

     - My mother is good at cooking. (Moje maminka dobře vaří.)

     - He is fond of going to the cinema. (Rád chodí do kina.)

     - Mr. Newton is keen on driving a car. (Pan Newton velice rád řídí auto.)

     - They insist on my staying here. (Trvají na tom, abych tady zůstal.)

     - She is interested in drawing. (Ona se zajímá o kreslení.)

     - I am used to watching TV every evening. (Jsem zvyklý každý večer sledovat televizi.)

     - We always look forward to hearing from you. (Vždy se těšíme na zprávy od vás.)

     - He always objects to my wearing so short skirts. (Vždycky má námitky proti

        tomu, že nosím takové krátké sukně.)

     - They prevented Mary to buying a new car. (Zabránili Mary, aby si koupila nové auto.)

     - Columbus succeeded in exploring new countries. (Kolumbus byl úspěšný

       v objevování nových zemí.)

     - I think of phoning you. (Myslím na to, že ti zavolám.)

     - We count on her coming. (Počítáme s tím, že ona přijde.)

     

6.    Slovesný tvar končící na -ING se často používá i po slovesech smyslového vnímání SEE, HEAR, FEEL, SMELL, NOTICE, WATCH, zvláště když chceme zdůraznit průběh děje. Spojení slovesa smyslového vnímání s holým neurčitkem zdůrazňuje ukončení děje.

 

     - I heard him singing. (Slyšela jsem ho zpívat. Slyšela jsem ho, jak zpívá.)

     - I heard him sing. (Slyšela jsem ho zazpívat.)

     - They saw her leaving the house. (Viděli ji, jak odcházela z domu.)

     - They saw her leave the house. (Viděli ji, jak odešla z domu.)

 

7.    Gerundium se používá v angličtině v krátkých zákazech, na výstražných tabulkách apod.:

- No smoking.                   

- No waiting.

- No parking.                    

- No spitting.

 

 

 

PŘEDLOŽKOVÉ GERUNDIUM

 

 

Předložkovým gerundiem můžeme zkrátit vedlejší věty v souvětí. Nejběžnější předložky, po kterých se používá gerundium, jsou:

 

- BY          

 tím, že

- INSTEAD OF       

 místo toho, aby

- BESIDES 

 kromě toho, že

- WITHOUT           

 bez toho, že by

- BEFORE  

 předtím, než    

- AFTER    

 potom, co; poté, co; když

- SINCE     

 od té doby, co

- FOR        

 na

- IN SPITE OF       

 přesto, že

- DESPITE 

 přestože

- AGAINST

 proti tomu, aby

 

By

 

Instead of

 

 

Besides

 

helping me, he helped John.

Without

 

 

Before

 

 

After

 

 

 

 

- Instead of learning, children watched TV. (Místo učení se děti dívaly na televizi.)

- Besides cooking, mother will clean the flat. (Kromě vaření maminka také uklidí byt.)

- Before going to the cinema, we must call him. (Než půjdeme do kina, musíme mu zavolat.)

- After working in our workshop, we will have a rest. (Po práci v dílně si odpočineme.)

- By washing up, we helped our mother. (Tím že jsme umyli nádobí, pomohli jsme mamince.)

- Pupils entered the classroom without saying hallo. (Žáci vešli do třídy bez toho, že by

  pozdravili.)

- Before going to bed, Eve always airs her room. (Eva vždycky vyvětrá svůj pokoj, než jde spát.)

- Since leaving school she has had four jobs. (Od té doby, co dokončila školu, měla čtyři různá

  zaměstnání.)

- What is it for? It’s for drying fruit. (Na co to je? Na sušení ovoce.)

- In spite of trying very hard I failed. (Přesto, že jsem se hodně snažil, nepodařilo se mi to.)

- I have got nothing against going there.  (Nemám nic proti tomu, abychom tam šli.)

 

 

 

PŘÍDAVNÉ JMÉNO + PŘEDLOŽKA + GERUNDIUM

 

 

Gerundium se vyskytuje i ve vazbách přídavných jmen s předložkami. V češtině spojení s gerundiem odpovídá vedlejší věta, infinitiv nebo i podstatné jméno. Nejběžnější příklady:

 

 - GOOD AT     

 - AFRAID OF  

 - KEEN ON

 - BAD AT

 - INTERESTED IN

 - BE USED TO

 - TIRED OF

 - WRONG WITH

 - GET USED TO

 

- Daisy is very good at playing the piano. (Daisy výborně hraje na klavír.)

- She’s bad at keeping promises. (Nedaří se jí dodržovat sliby.)

- I’m tired of listening to you. (Už mě nebaví tě poslouchat.)

- I was really afraid of going there alone. (Opravdu jsem se bála jít tam sama.)

- He wasn’t interested in speaking with me. (Neměl zájem se mnou mluvit.)

- I’m not keen on wearing trousers. (Kalhoty tedy zrovna nosit nemusím.)

- What’s wrong with inviting them? (Co je špatného na tom, že je pozveme?)

- They are used to getting up at five. (Jsou zvyklí vstávat v pět.)

- I can’t get used to living in the country.  (Nemohu si zvyknout na život na venkově.)

 

 

 

PODSTATNÉ JMÉNO + PŘEDLOŽKA + GERUNDIUM

 

 

Gerundium se vyskytuje i ve vazbách podstatných jmen s předložkami. V češtině spojení s gerundiem odpovídá vedlejší věta, infinitiv nebo i podstatné jméno. Nejběžnější příklady:

 

- WAY OF

- IMPORTANCE OF

- DANGER OF

- POSSIBILITY OF

- IDEA OF

- DISADVANTAGE OF

- CHANCE OF

- THOUGHT OF

- REASON FOR

- HOPE OF

 

 

 

- This is the safest way of doing it. (Tohle je nejbezpečnější způsob, jak to udělat.)

- There was no possibility of finding it. (Nebyla vůbec možnost to najít.)

- I’ve got no chance of finding it out. (Teď už nemám šanci to zjistit.)

- Have we got any hope of arriving there in time? (Máme vůbec naději přijet tam včas?)

- He explained the importance of drinking plenty. (Vysvětlil, jak je důležité hodně pít.)

- I don’t like the idea of visiting him. (Ten nápad, že bychom ho navštívili, se mi nelíbí.)

- Oh, the thought of working ten hours a day! (Tedy pomyšlení, že bych pracoval deset hodin

  denně!)

- He warned us of the dangers of skiing in fog. (Varoval nás, jak je nebezpečné lyžovat v mlze.)

- That’s one of the disadvantages of living in town.  (To je jedna z nevýhod bydlení ve městě.)

- And what was your reason for behaving like that? (A jaký jsi měl důvod takhle se chovat?)

 

 

 

DALŠÍ DŮLĚŽITÁ SPOJENÍ S GERUNDIEM

 

- There is no point (in) ... There’s no point (in) arriving too early, is there?

- What’s the point in... ?  What’s the point in arguing about it?

- It’s not worth...  It’s not worth asking. I know he won’t agree,

- How/What about... How about going to the cinema?

 

 

 

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO NEBO PŘEDMĚTOVÝ TVAR

OSOBNÍHO ZÁJMENA S GERUNDIEM

 

V mnoha případech může být před gerundiem předmětový tvar osobního zájmena (ME, YOU, HIM, HER, IT, US, YOU, THEM), nebo přivlastňovací zájmeno (MY, YOUR, HIS, HER, ITS, OUR, YOUR, THEIR).

 

- I can’t understand you being late.

  I can’t understand your being late.

 

- Don’t you mind me smoking here?

  Don’t you mind my smoking here?

 

- He hates us speaking about it.

  He hates our speaking about it.

 

- She insists on him telling her everything.

  She insists on his telling her everything.

 

- Please, excuse me being late.

  Please, excuse my being late.

 

- We dislike them coming here.

  We dislike their coming here.

 

 

 

GERUNDIUM V TRPNÉM RODĚ

 

 

Kromě činného rodu, který se tvarem shoduje s přítomným příčestím (speaking, talking,...), má gerundium také trpný rod. Tvoří se pomocí tvaru BEING a minulého příčestí trpného významového slovesa.

 

BEING

+

MINULÉ PŘÍČESTÍ TRPNÉ VÝZNAMOVÉHO SLOVESA (SLOVESO + ED)

 

 

Trpný rod gerundia zpravidla překládáme vedlejší větou.

 

- He hates being beaten.

  (Velice nemá rád, když  je poražen.)

 

- He dislikes being spoken to during matches.

  (Nemá rád, když se s ním mluví v průběhu zápasů.)

 

- He risks being kept in at school.

  (Riskuje, že zůstane po škole.)

 

- He doesn’t mind being helped.

  (Nevadí mu, když se mu pomáhá.)

 

 

Back to the top